2ο Ετήσιο Ελληνόφωνο Συνέδριο Εργαστηρίων Επικοινωνίας

Το μέλλον της επικοινωνίας στην ψηφιακή εποχή

Διαδικτυακά (χωρίς κόστος) 1 και 2 Ιουλίου 2023

Το Συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία για τη συνάντηση ερευνητ(ρι)ών και επιστημόνων στο σύνολο του φάσματος του αντικειμένου της Επικοινωνίας, με στόχο τη χαρτογράφηση, σε διεπιστημονικό επίπεδο, της υπάρχουσας κατάστασης σε μια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές στη φύση και στις μεθόδους της επικοινωνίας. Η σύγκλιση τεχνολογιών που διαγράφουν τα όρια μεταξύ της φυσικής και της ψηφιακής σφαίρας επηρεάζει το παρόν και διαμορφώνει το μέλλον της επικοινωνίας, μετασχηματίζοντας τομείς όπως η δημοσιογραφία, η πολιτική επικοινωνία, η εκπαίδευση, το εμπόριο, ο πολιτισμός, η υγεία, η επικοινωνία για το περιβάλλον, κ.ά.

Το Συνέδριο παρέχει μια διεπιστημονική πλατφόρμα σε ερευνήτριες/ητές, επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τις πιο πρόσφατες καινοτομίες και τάσεις, τις αναδυόμενες προκλήσεις και πιθανές λύσεις, στους τομείς της επικοινωνίας και της ενημέρωσης. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να προωθήσει τον γόνιμο και δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στα Εργαστήρια Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ελληνόφωνων πανεπιστημίων, αλλά και στα υπόλοιπα μέλη της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας σχετικά με τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι αναδυόμενες τεχνολογίες και την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν υπεύθυνα για τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και βιώσιμου μέλλοντος.

Βασικός διοργανωτής για το 2023 είναι το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου και η ερευνητική ομάδα «Νέα Μέσα, Νόηση και Μάθηση» (ΜCL-Media, Cognition, & Learning) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Στο συνέδριο μπορούν να υποβληθούν εργασίες οι οποίες καλύπτουν τις ακόλουθες περιοχές: 1) Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα Επικοινωνίας, 2) Πολιτική Επικοινωνία, 3) Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση, 4) Επικοινωνία σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, 5) Επικοινωνία και Πολιτισμός, 6) Επικοινωνία σε θέματα Υγείας και Περιβάλλοντος και 7) Επικοινωνία και Τουρισμός. Οι πιο κάτω περιγραφές είναι ενδεικτικές κάποιων πιθανών κατευθύνσεων για υποβολές εργασιών.

Δημοσιογραφία

Στον τομέα της Δημοσιογραφίας, ο ραγδαίος πολλαπλασιασμός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των διαδικτυακών πλατφορμών έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διαδίδονται και καταναλώνονται οι ειδήσεις. Ο ρόλος των δημοσιογράφων και της δημοσιογραφίας στη σύγχρονη εποχή αλλάζει. Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης για ενημέρωση, η διαμεσολάβηση της τεχνολογίας για την παραγωγή ειδήσεων, η συμμετοχική δημοσιογραφία και οι συνεχιζόμενες πιέσεις για άμεση πληροφόρηση, μεταξύ άλλων, απαιτούν την αναπροσαρμογή του τομέα στα νέα δεδομένα. Ταυτόχρονα τίθενται θέματα ηθικής και δεοντολογίας στην εποχή της παραπληροφόρησης και αναζητούνται προτάσεις και λύσεις για το πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της διάδοσης ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης.

Πολιτική Επικοινωνία

Η πολιτική επικοινωνία είναι ένα άλλο σημαντικό θέμα που αξίζει να συζητηθεί ως προς το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνολογία για την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής, τη διευκόλυνση του καλύτερου δημόσιου διαλόγου και την αύξηση της διαφάνειας. Υπάρχει επίσης ανάγκη να εξισορροπηθούν τα οφέλη της τεχνολογίας με τους κινδύνους που ενέχει για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια. Καίρια ερωτήματα αφορούν, μεταξύ άλλων, τον λαϊκιστικό λόγο, τις στρατηγικές του και τις προεκτάσεις του, τη διακυβέρνηση των πλατφορμών (platform governance) και τις επιδράσεις της στη δημοκρατία, την πολιτική συμμετοχή με ψηφιακά μέσα, τις πολιτικές εκστρατείες και τις εκστρατείες συνηγορίας (advocacy), τις επιδράσεις των ψηφιακών μέσων στη διαμόρφωση πολιτικών αντιλήψεων, το ρόλο της στρατηγικής επικοινωνίας στη διαμόρφωση πολιτικής και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Η πανδημία του COVID-19 ανάγκασε παιδιά και ενήλικες σε όλο τον κόσμο να μεταβούν σε προσεγγίσεις διαδικτυακής μάθησης, η οποία χρησιμοποιήθηκε ευρέως κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η 4η βιομηχανική επανάσταση, οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Chat GPT και το metaverse, προμηνύουν δραστικές αλλαγές στον τομέα της μάθησης. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι πολλαπλές οικονομικές πιέσεις και η αλλαγή στη φύση της εργασίας λόγω της αυτοματοποίησης οδηγούν σε κοινωνικές αλλαγές και απαιτούν νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και μοντέλα μάθησης. Για παράδειγμα, υπάρχουν ανάγκες για υβριδικά μοντέλα μάθησης που συνδυάζουν τα οφέλη της διαδικτυακής και δια ζώσης μάθησης με ιδιαίτερη σημασία την πρόσβαση στην τεχνολογία για όλες/ους τις/ους μαθήτριες/ητές. Ταυτόχρονα εμφανίζονται νέες προκλήσεις που απαιτούν επαναπροσδιορισμό του τι σημαίνει να μαθαίνω στη σύγχρονη εποχή και πώς οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν στον τομέα αυτό.

Επικοινωνία σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις

Η επιχειρησιακή επικοινωνία έχει αλλάξει ραγδαία και χρήζει περαιτέρω συζήτησης ως προς το πώς μπορεί η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας, την ενίσχυση της αφοσίωσης των πελατών και την αύξηση της παραγωγικότητας. Υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπιστούν ζητήματα που σχετίζονται με το ψηφιακό χάσμα και να διασφαλιστεί ότι όλες/οι οι εργαζόμενες/οι έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη τεχνολογία.

Επικοινωνία και
Πολιτισμός

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση της τεχνολογίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διάδοση όπως και στην διαφύλαξη του πολιτισμού. Τεχνολογίες εμβύθισης, όπως η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, προσφέρουν εξ αποστάσεως επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν νέες δυνατότητες διάδρασης ανάμεσα στους φορείς/ιδρύματα και τους επισκέπτες. Επιπλέον, η “τεχνολογιοποίηση” της επικοινωνίας έχει αντίκτυπο και στον πολιτισμό, με ανησυχίες όσον αφορά στις ηθικές επιπτώσεις των αναδυόμενων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάγκη να διασφαλιστεί η υπεύθυνη χρήση τους. Σημασία σε αυτό έχει και η ψηφιακή ένταξη αλλά και η προσβασιμότητα.

Επικοινωνία στην Υγεία και το Περιβάλλον

Η χρήση της τεχνολογίας πλέον βελτιώνει την πρόσβαση σε πληροφόρηση σχετικά με σημαντικά ιατρικά θέματα και παρέχει εύκολη πρόσβαση σε επιστήμονες σε πλατφόρμες με φακέλους των ασθενών. Επιπλέον, η τεχνολογία ως μέσο επικοινωνίας μπορεί να αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και η επίτευξη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Αδιαμφισβήτητα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τεχνολογίας και να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας αλλά και του πλανήτη για τις μελλοντικές γενιές.

Επικοινωνία και Τουρισμός

Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, η επικοινωνία έχει μετατραπεί σε σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία της τουριστικής βιομηχανίας. Από τις διαδικτυακές κριτικές και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι τις εικονικές περιηγήσεις και τα chatbots, οι τρόποι με τους οποίους οι περιηγητές, τόσο του εγχώριου αλλά και του εξερχόμενου τουρισμού, συνδέονται με προορισμούς και αξιοθέατα εξελίσσονται ραγδαία . Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι η προβολή τοποθεσιών που μπορούν να προσελκύσουν τουρίστες παρέχοντας πληροφορίες για λιγότερο γνωστούς προορισμούς ούτως ώστε να ενθαρρύνουν την εξερεύνηση πέρα από τα συνήθη τουριστικά hotspots. Eπιπρόσθετα, υπάρχει ανάγκη εξέτασης των τελευταίων τάσεων και τεχνολογιών που διαμορφώνουν το μέλλον της επικοινωνίας στον τουρισμό καθώς και των τρόπων μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμοστούν για να διασφαλίσουν ότι θα παραμείνουν σχετικές και ανταγωνιστικές σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Το συνέδριο θα χαιρετίσουν ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), η Κοσμητόρισσα της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης και ο Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ, καθώς και οι Διευθυντές Εργαστηρίων Επικοινωνίας από τα ιδρυτικά πανεπιστήμια.

Την πρώτη μέρα του συνεδρίου, κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Δρ Jahna Otterbacher, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Aνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η ομιλία της, με τίτλο «Μηχανική Όραση και Εικόνες Ανθρώπων: Σκέψεις για τη μεροληψία, την ανθρώπινη ομοιότητα και τις κοινωνικές νόρμες για την τεχνητή νοημοσύνη», θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 1 Ιουλίου 2023, στις 10:30 π.μ. – 11:30 π.μ.

Τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, κεντρική ομιλήτρια θα είναι η κ. Έλλη Κοτζαμάνη, Διευθύντρια Ειδήσεων ΑΝΤ1 Κύπρου & Πρόεδρος Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας Κύπρου. Η ομιλίας της, με τίτλο « Η Δημοσιογραφία του μέλλοντος ή το μέλλον της Δημοσιογραφίας;», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 2 Ιουλίου 2023, στις 10:30 π.μ. – 11:30 π.μ.

To 2o ετήσιο συνέδριο cclabs2023 θα μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι https://www.youtube.com/@mcl_cyprus.

Πληροφορίες Σχετικά με το Συνέδριο

Σημαντικές ημερομηνίες

Υποβολή εργασιών: 10/4/2023-20/5/2023
Νέα ημερομηνία υποβολής εργασιών: 1/6/2023
Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 12/6/2023
Παρουσίαση εργασιών/διεξαγωγή Συνεδρίου: 1 & 2 Ιουλίου 2023
Υποβολή εργασιών για τα πρακτικά (προαιρετικό): 15/9/2023

Κόστος συμμετοχής

Το Συνέδριο cclabs2023 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, χωρίς κόστος συμμετοχής για τους/τις εισηγητές/-τριες ή για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.

Πιστοποιητικά παρακολούθησης ή/και παρουσίασης εργασίας

Με το πέρας του συνεδρίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) πιστοποιητικό παρακολούθησης ή/και πιστοποιητικό παρουσίασης στο συνέδριο σε όσους/ες συνέδρους παρακολουθήσουν το συνέδριο, εφόσον το επιθυμούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ετοιμασία και αποστολή του πιστοποιητικού συμμετοχής είναι η συμπλήρωση της Δήλωση συμμετοχής.

Πρακτικά συνεδρίου

Θα εκδοθούν πρακτικά με ISBN και DOI για κάθε πλήρες άρθρο που θα υποβληθεί μέχρι τις 15/9.
Επιλεγμένες εργασίες δύναται να υποβληθούν σε συνεργαζόμενα περιοδικά για αξιολόγηση και δημοσίευση.

Βραβείο καλύτερης εργασίας

Με τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου θα δοθεί βραβείο καλύτερης εργασίας.

Δήλωση Συμμετοχής

Αν και η συμμετοχή στο συνέδριο cclabs2023 είναι εντελώς δωρεάν, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση της Δήλωσης Συμμετοχής.
Η Δήλωση Συμμετοχής χρειάζεται να συμπληρωθεί τόσο από τα άτομα που προτίθενται να παρακολουθήσουν απλά το συνέδριο, όσο και από τα άτομα που θα παρουσιάσουν κάποια εργασία στο συνέδριο.
Συμπληρώστε εδώ τη δήλωση συμμετοχής.

Επιτροπές Συνεδρίου

Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

Βάρδα Χριστιάνα, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, UCLan Cyprus
Γεωργίου Γιάννης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δημητρίου Σόφη, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κύζα Ελένη, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μηλιώνη Δήμητρα, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νικολαΐδου Ιόλη, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σουροπέτσης Μάρκος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σπυρίδου Λία, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οργανωτική Επιτροπή

Αντωνόπουλος Νίκος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βατικιώτης Παντελής, Πάντειον Πανεπιστήμιο
Βέγλης Ανδρέας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γιαννακουλόπουλος Αντρέας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Δημούλας Χαράλαμπος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καλλονιάτης Χρήστος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κύζα Ελένη, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Λάππας Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Λέανδρος Νικόλαος, Πάντειον Πανεπιστήμιο
Μουρλάς Κωνσταντίνος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παπαγεωργίου Δημήτρης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παπαθανασόπουλος Στέλιος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πλειός Γιώργος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική Επιτροπή

Αντωνόπουλος Νίκος, Iόνιο Πανεπιστήμιο
Βάρδα Χριστιάνα, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, UCLan Cyprus
Βατικιώτης Παντελής, Πάντειον Πανεπιστήμιο
Βέγλης Ανδρέας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γεωργίου Γιάννης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Γιαννακουλόπουλος Αντρέας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Δημητρίου Σόφη, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δημούλας Χαράλαμπος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καλλονιάτης Χρήστος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Καναβός Ανδρέας, Iόνιο Πανεπιστήμιο
Κιουρεξίδου Ματίνα, Iόνιο Πανεπιστήμιο
Κύζα Ελένη, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κωτσάκης Ρήγας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Λάππας Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Λέανδρος Νικόλαος, Πάντειον Πανεπιστήμιο
Μηλιώνη Δήμητρα, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μουρλάς Κωνσταντίνος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μυλωνάς Ναούμ, Iόνιο Πανεπιστήμιο
Νικολαΐδου Ιόλη, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ξανθάκης Μιχαήλ, Iόνιο Πανεπιστήμιο
Παναγόπουλος Ιάκωβος, Iόνιο Πανεπιστήμιο
Παπαγεωργίου Δημήτρης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παπαθανασόπουλος Στέλιος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πλειός Γιώργος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σουροπέτσης Μάρκος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σπυρίδου Λία, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συνιδρυτές και Συνδιοργανωτές

Το Εργαστήριο Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με Διευθυντή τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Νίκο Αντωνόπουλο. [cclabs2022]

Το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου με Διευθυντή τον Καθηγητή κ. Αντρέα Γιαννακουλόπουλο.  [cclabs2022]

Η  ερευνητική ομάδα Νέα Μέσα, Νόηση και Μάθηση με έδρα του το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με Διευθύντρια την Καθηγήτρια Ελένη Κύζα. [cclabs2023]

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης με Διευθυντή τον Καθηγητή κ. Ανδρέα Βέγλη. [cclabs2024]

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης με Διευθυντή τον Καθηγητή κ. Χαράλαμπο Δημούλα. [cclabs2024]

Το Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με Διευθυντή τον Καθηγητή κ. Δημήτρη Παπαγεωργίου. [cclabs2025]

Το Εργαστήριο Τεχνολογιών Προστασίας της Ιδιωτικότητας και Εφαρμογών Πληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με Διευθυντή τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Χρήστο Καλλονιάτη. [cclabs2025]

Tο Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας στα Μ.Μ.Ε. στο Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με Διευθυντή τον Καθηγητή κ. Γιώργο Πλειό. [cclabs2026]

Tο Εργαστήριο Δημοσιογραφικών Σπουδών και Επικοινωνιακών Εφαρμογών στο Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με Διευθυντή τον Καθηγητή κ. Στέλιο Παπαθανασόπουλο. [cclabs2026]

Το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. στο Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με Διευθυντή τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μουρλά. [cclabs2026]

Το Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων & Στρατηγικής Επικοινωνίας στο Τμήμα Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με Διευθυντή τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Λάππα. [cclabs2027]

Το Εργαστήριο Δημοσιογραφίας στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου με Διευθυντή τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Παντελή Βατικιώτη. [cclabs2028]

Το Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου με Διευθυντή τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Λέανδρο. [cclabs2028]